search

ТЪРСЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО Е-НАДЕЖДЕН

Правила за използване на сертификатната търговска марка „Е-НАДЕЖДЕН“

 • I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНИ
  • 1.1 „Е-НАДЕЖДЕН“ е сертификатнатърговска марка на Сдружение „Българска национална асоциация Активни потребители” (БНААП) с Булстат 121869918, която удостоверява качеството на дейността на търговци при продажба на стоки в Република България чрез договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите.
  • 1.2 Изискванията за качество са описани в Приложение 2 към настоящите Правила.
  • 1.3 Правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ се предоставя въз основа на подадено заявление от търговци, за които е установено наличие на изискванията за качество, описани в Приложение 2.
  • 1.4 Търговците, на които е предоставено правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“, получават удостоверение, в което са посочени марката и срокът на валидност.
  • 1.5 Търговците с правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ поставят логото на марката (Приложение 1 към настоящите Правила) на интернет страницата си, задължително придружено от функциониращ хиперлинк към публичен регистър, находящ се на сайта e-nadejden.bg, където потребителите могат да направят проверка.
  • 1.6 Термините, употребени по-долу, в настоящите правила имат следното значение:
   • 1.6.1 Търговец – е всяко лице, което предлага за продажба стоки като сключва договор с потребител от разстояние, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
   • 1.6.2 Потребител - е всяко физическо лице, което като страна по договор от разстояние придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
   • 1.6.3 Съществено нарушение – е пълно неизпълнение на най-малко едно от изискванията в Приложение 2.
   • 1.6.4 Метод „таен клиент“ – способ за проверка, при който лице, определено отБНААП сключва договор от разстояние с търговец, под друга самоличност, за да изследва спазването на изискванията за ползване на сертификатната марка.
   • 1.6.5 Лесно достъпен – информация, която може да бъде узната от средния потребител след отваряне на Интернет страницата на търговеца с не повече от две команди.
   • 1.6.6 Правила/Правилата - настоящите Правила за използване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“.
   • 1.6.7 Борд за доверие (Борд) – контролен орган, който следи за съответствие на дейността търговците с изискванията за качество съгласно настоящите Правила.
 • II. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
  • 2.1 Съответствието с изискванията за качество се установява от оценител, определен от БНААП чрез писмен доклад.
  • 2.2 БНААП определя Борд за доверие, който въз основа на писмения докладна оценител удостоверява съответствието на дейността на търговците с изискванията съгласно настоящите Правила.
  • 2.3 Осъществяването на текущ контрол за спазване на изискванията за качество на сертификатна марка„Е-НАДЕЖДЕН“ се осъществява отБорда въз основа на доклад на оценителна БНААП посредством:
   • 2.4.1 проверка по собствена инициатива;
   • 2.4.2 проверка по сигнална трето лице или жалба от потребител;
  • 2.5 Ако в резултат от извършената първоначалната проверка, се установи, че търговецът отговаря на всички изисквания в Приложение 2, Бордът предлага сключване на договор с търговеца за предоставяне правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“.
  • 2.6 Ако в резултат от извършената първоначалната проверка или текущия контрол, се установи, че търговецът не отговаря изцяло на което и да е от посочените в Приложение 2изисквания, Бордът предлага отказ от сключване или разваляне на сключения договор с търговеца за предоставяне правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ поради виновно неизпълнение от негова страна.
  • 2.7 Ако се установи, че нарушението или отклонението от изискванията по Приложение 2е отстранимо, то Бордът предоставя на търговеца възможност в определен от негосрок да отстрани това нарушение или отклонение.
  • 2.8 Ако се установи, че нарушението или отклонението от изискванията по Приложение 2 не е съществено, то Бордът, по негова преценка предлага сключване на договор с търговеца за предоставяне правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ с изискване информация за това несъществено отклонение или нарушение да бъде предоставена на потребителите чрез сайта на сертификатната марка.
  • 2.9 За целите на проверката, Бордът има право да изисква по негова преценка необходимите информация, обяснения и документи от търговеца.
 • III. ВАЛИДНОСТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА СЕРТИФИКАТНА МАРКА
  • 3.1 Удостоверението, съответно договорът за правото на ползване на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ са със срок отедна календарна година плюс първия месец на следващата година.
  • 3.2 След изтичане на срока по т.3.1. удостоверението, съответно договорът се подновяват за следващ период въз основа на писмено заявление, подадено от търговеца не по-късно от 30 дни преди изтичане на срока по т.3.1.до Борда, който взема решение въз основа на нов доклад на оценител.
 • IV. УСТАНОВЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ
  • 4.1 Бордът разглежда и се произнася по жалби и/или сигнали срещу търговци – ползватели на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“ за нарушения на посочените в Приложение 2 изисквания, като може да налага предвидените в т.4.3. санкции.
  • 4.2 Правилникът за устройството и дейността на Борда и неговите изменения се приемат от УС на БНААП и се публикуват на интернет страницата на „Е-НАДЕЖДЕН“.
  • 4.3 При установено нарушение на настоящите Правилата Бордът налага на виновния търговец една от следните санкции:
   • 1. Предупреждение;
   • 2. Забрана за използване на сертификатната търговска марка;
  • 4.4 Предупреждението се изразява в отправяне на уведомление, че при неотстраняване на нарушението в определен срок, съответно при следващо нарушение по време на ползването на сертификатната марка „Е-НАДЕЖДЕН“, на търговеца ще бъде забранено използването й.
  • 4.5 Забраната за използване на сертификатната марка представлява окончателно и неотменимо нареждане за незабавно преустановяване използването на марката от нарушителя.
  • 4.6 При неизпълнение на решението на Борда,БНААП пристъпва към защита на правата си върху марката по предвидения законов ред.
 • V. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА СЕРТИФИКАТНАТА МАРКА
  • 5.1 Носителите на марката получават индивидуално представяне на сайта e-nadejden.bg, чрез включването им в регистър за лесно достъпна проверка от потребителите.
 • VI. Заключителни разпоредби
  • БНААП не носи отговорност за безопасността и пригодността на стоките, предлагани от търговци –ползватели на сертификатната марка.

Приложение 1 - Графично изображение на Логото "Е-НАДЕЖДЕН"

Приложение 2 - Изисквания за получаване на знак за доверие Е НАДЕЖДЕН